Vår värdegrund

 

Hållbart boende i hållbar byggnad

Älvarum vill i form av en byggemenskap skapa ett socialt, ekologiskt och ekonomiskt hållbart sätt att bo och leva. Värdegrunden för Älvarum Byggemenskap utgör basen för byggemenskapens intentioner, idéer och verksamhet. 

(Vår värdegrund är ett levande dokument som ska och kommer att omarbetas. Vi är till exempel inte längre en byggemenskap, utan en bogemenskap, vilket påverkar en del av de grundläggande principerna för värdegrunden. En omarbetning utifrån de nya förutsättningarna är under arbete.)

Hållbarhet

Stor delaktighet

Ömsesidigt ansvarstagande

Höga miljökrav

Robust ekonomi


Hållbarhet

Vår tolkning

Med social hållbarhet vill vi ge förutsättningar för både samvaro och avskildhet i boendet, samt tillämpa demokrati och jämställdhet i beslutsfattande. Genom gemensamma ytor vill vi främja kulturellt och socialt utbyte boende emellan.

Med ekologisk hållbarhet vill vi eftersträva hållbara miljömål genom viljan att bygga och leva på ett sätt som ger så lågt klimatavtryck som möjligt utan att ge avkall på god kvalitét. Detta skall styra val av material, energi- och vattensystem samt hur de utnyttjas. Boendeytan skall användas på ett genomtänkt och effektivt sätt. Användningen av resurser skall vara så lokalt förankrat som möjligt. 

Med ekonomisk hållbarhet vill vi eftersträva långsiktiga mål med vårt boende. Detta skall ske genom val av beständiga material och robusta installationer för att uppnå låga driftskostnader och lågt behov av underhåll.


Styrande principer - hållbarhet i praktiken

Stor delaktighet

Älvarum byggemenskap bygger på just gemenskapen som central idé. Vår vilja är att åstadkomma bestående närhet just för att vi delar värderingar. Därför är antagandet också att var och en gärna arbetar för och lägger tid och andra resurser på det gemensammas bästa. Om detta skall komma naturligt krävs en kontinuerlig kommunikation kring de gemensamma frågorna.

Umgänge med grannar ska underlättas och stimuleras 
De gemensamma utrymmena skall locka till möten som annars inte så lätt blir av. En läshörna med tidningsprenumerationer och bokhylla uppmuntrar spontana samtal. Det gemensamma köket möjliggör matlag och annan samvaro genom måltider. En gemensam terrass med utsikt lockar till bekväm utevistelse vid gott väder.

Idédiskussion, bland annat kring dessa principer, ska eftersträvas 
Den värdegemenskap som vi eftersträvar behöver ständigt kompletteras och ifrågasättas. I den gemensamhet vi ämnar bygga måste därför en diskussion kring tankarna föras, spontant och strukturerat. Vi skall inte vara främmande för att ändra i innehållet i dessa principer när vi är överens om att det behövs.

Demokratiska processer ska tillämpas för drift och utveckling
Begreppet gemensamhet rymmer också principer för hur beslut tas. Vårt ideal är direktdemokrati där alla kan och bör delta i beslutsprocessen. Vi skall ta fram stadgar för drift och utveckling av fastighet och boende, där största möda skall läggas på det demokratiska innehållet. Vi måste kunna utse representanter för gemenskapen i olika syften men under begränsad mandattid och deras arbete skall ske under största möjliga öppenhet.

Inbördes hjälp och stöd ska eftersträvas 
Gemenskap inrymmer även att vi hjälper varandra. Vår grupp kommer att innehålla olika personer med olika förutsättningar att kunna stödja och olika behov av stöd. En fungerande gemenskap är största garantin för att en spontan utveckling av inbördes stöd sker men vi är inte främmande för att vid behov formalisera en sådan.


Ömsesidigt ansvarstagande

Boendet skall präglas av att alla tar del i alla de aspekter som ägande av en gemensam fastighet innehåller. Det betyder att beslut och genomförande är allas angelägenhet men att bidraget från varje enskild individ anpassas efter personliga förutsättningar.

Ansvar för drift och skötsel av fastigheten ska delas mellan de boende 
I så stor utsträckning som det är möjligt skall var och en som bor i huset, efter förmåga delta i dess skötsel. Detta skall framgå i föreningens stadgar och nya medlemmar skall informeras om denna förväntan från föreningens sida. Denna ambition skall inte hindra att vi köper in professionell fastighetsskötsel när behov finns.

Egeninitiativ ska uppmuntras
Husets gemensamma ytor skall kunna användas till många olika aktiviteter på initiativ från medlemmar. Även med deltagare som inte är medlemmar. Det kan vara aktiviteter inom kultur, fester och föreläsningar. Till exempel film, musik, friskvård, stadsodling, biodling etc. 

Makt över boendet ska vidmakthållas
Direktdemokrati skall upprätthållas i föreningen.( Alla hushåll är medlemmar i det forum som tar beslut och förväntas delta när beslut skall tas.) Vi skall etablera former för hur kommunikation kring aktuella frågor skall ske med största möjliga öppenhet och tillgänglighet.

Acceptansen och respekten för varandras olikheter ska vara hög 
Föreningen skall vara religiöst och politiskt obunden. Denna värdegrund anger en i många avseende väl inramad struktur som baserar sig på hållbarhet. Vi skall även söka former för att successivt utveckla den vid starten ganska homogena gruppen när det gäller ålder och etnicitet.


Höga miljökrav

Vi vill att vårt byggande och boende ska stämma med samhällets behov av ekologisk hållbarhet. I samarbete med experter inom området skall vi söka lösningar för husets drift.

Låg förbrukning av energi och råvaror ska gynnas av både hus och boende
Vi söker hållbara lösningar inom ramen för det tekniskt och ekonomiskt möjliga.

Avfall ska minimeras och sorteras väl
Mängden av och innehållet i avfallet beror i stora stycken på de enskilda hushållens beteende. Men byggnaden skall stödja i ansträngningarna att reducera miljöpåverkan. Sortering i de fraktioner som kommunen kan hantera är en självklarhet. Om vi till exempel komposterar i fastigheten får vi jordförbättring till egna eller närliggande odlingar.

Miljöanpassade byggnadsmaterial ska eftersträvas 
Vid planering och projektering av byggnaden skall vi söka lösningar som i största möjliga utsträckning skall ha förbrukat ett minimum av energi och andra resurser.

Utrymmen och resurser ska i stor utsträckning brukas gemensamt 
Vi tänker oss flera typer av gemensamma utrymmen i fastigheten. Ett våningsplan, företrädelsevis den översta våningen och/eller andra delar av huset, skall innehålla ett gemensamt kök och utrymmen för umgänge och gemensamma fysiska och intellektuella aktiviteter, till exempel kultur, kalas och kunskap. 
En bilpool med några gemensamt ägda bilar är en möjlighet som skall utvecklas. Om det kommer att finnas möjlighet till garage eller parkering inom fastigheten skall de platserna först och främst användas till bilpoolen. Andra pooler, för gemensamt ägande av kapitalvaror som sällan används, skall utvecklas.Robust ekonomi

Ekonomin i fastigheten skall präglas av låga lån, minimerat behov av underhåll och låga driftkostnader.

Föreningens ekonomi ska säkerställa att dessa principer kan efterlevas 
Vi som flyttar in i huset har långsiktiga mål för vårt boende. Därför skall ekonomin planeras över husets livslängd och en underhållsplan anläggas och finansieras från första dagen.

Ett långsiktigt boende ska gynnas genom låga driftskostnader 
Husets konstruktion och installationer skall så långt det är möjligt vara sådan att förbrukningen av energi och andra resurser minimeras. Både passivt genom till exempel god isolering och värmeåtervinning men också aktivt genom snabb och individuell återkoppling av resursförbrukning.

Låg skuldsättning för föreningen ska eftersträvas 
Medlemmarna avser att finansiera en så stor del av byggkostnaden att föreningens lån blir små. Eventuellt kan vid behov en lösning sökas att de boendes avgifter kan anpassas individuellt efter hur stor insats som läggs.

Långsiktigt tänkande ska gynnas genom beständiga material och robusta installationer 
Initiala kostnader motiverade av god kvalitet för långsiktigt lägre underhållskostnader skall vara möjliga. Experthjälp i projekteringen och under byggandet skall säkerställa att sådana kostnader är motiverade och genomförs på bästa sätt.